........attendi qualche secondo.

#adessonews solo agevolazioni personali e aziendali.

per le ricerche su Google, inserisci prima delle parole di ricerca:

#adessonews

Siamo operativi in tutta Italia

 

REGULAMENT 5 14/09/1995 #adessonews


REGULAMENT 5 14/09/1995 REGULAMENT Nr. 5 din 14 septembrie 1995
privind codul de etica şi conduita a membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 19 septembrie 1995

  Capitolul 1 Norme de etica pentru membrii şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

  Articolul 1

  Pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care au fost investiti oficial, membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare au obligaţia de a dovedi în permanenta o conduita ireprosabila.

  Articolul 2

  (1) Membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare îşi exercită atribuţiile în limitele legii. … 
  (2) În vederea evitării suspiciunii de a fi ajuns la concluzii arbitrare şi favorizării încrederii în integritatea sa morala, hotărârile comisiei vor fi luate cu prezentarea motivelor de fapt şi de drept, în urma unor deliberări care demonstreaza în mod clar ca nici un argument nu a fost trecut cu vederea. … 

  Articolul 3

  În activitatea lor membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se vor conduce după principiul independentei opiniilor, nelăsându-se influentati de cereri sau opinii partizane, de considerente de popularitate şi notorietate personală. Totodată, aceştia vor urmări evitarea apariţiei situaţiilor de animozitate şi conflict generate de părerile lor opuse.

  Articolul 4

  Prin conduita sa, un membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare va evita ca:
  a) o persoană sa îl influenteze nepotrivit; … 
  b) o persoană să se bucure pe nedrept de favoarea sa; … 
  c) să fie afectat în vreun fel de rangul, poziţia, prestigiul sau averea vreunei persoane. … 

  Articolul 5

  Membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu vor accepta cadouri sau favoruri de la persoane care sunt subiecte ale supravegherii comisiei sau de la reprezentanţi ai acestora.

  Articolul 6

  Fiecare membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare are obligaţia de a-şi îndeplini cu promptitudine atribuţiile legale, procedând la continua evaluare a actelor şi practicilor comisiei.

  Articolul 7

  Membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în relaţiile cu persoane din interiorul sau din afară instituţiei, vor avea un comportament potrivit cu particularităţile fiecăruia dintre funcţiile: judiciare, de reglementare, control, ancheta şi celelalte funcţii cu care au fost investiti prin lege, promovind libertatea discuţiei atât cît este potrivit cu interesele comisiei şi cu demnitatea poziţiei lor oficiale.

  Articolul 8

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor lor judiciare, membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare: … 
  a) vor angaja discutarea problemelor cu personalul comisiei şi cu persoanele supuse reglementării acesteia, în măsura în care problema îi priveşte; … 
  b) se vor abţine de a participa într-o procedură, dacă exista împrejurări din care rezultă ca: … 
  . este interesat, sub orice formă, el, soţul sau o ruda până la gradul al III-lea sau un afin până la gradul al II-lea;
  . înainte de a deveni membru al comisiei a fost reprezentant sau avocat al vreuneia dintre părţi.
  (2) Dacă o persoană interesată cere, din orice motive, ca un membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare să se retragă dintr-o anumită procedura, respectivul membru al comisiei va fi judecătorul propriei recuzari. … 

  Articolul 9

  (1) În exercitarea atribuţiilor lor de ancheta, membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu vor sugera, vota sau participa la o ancheta din motive de duşmănie, răzbunare sau în scopul creării de prejudicii, şi nici nu vor crea celui anchetat avantaje din motive personale. Singure faptele cunoscute de către aceştia, trebuie să convingă de necesitatea exercitării acestor atribuţii. … 
  (2) Orice pronunţare publică a rezultatelor unei anchete va fi facuta numai în baza unor probe concludente care să conducă la concluzia ca legea a fost violata şi ca publicitatea rezultatelor anchetei este în interesul cetăţenilor. … 

  Articolul 10

  (1) Membrii şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare vor depune toate eforturile pentru evitarea actelor şi faptelor ce creează reprezentari false asupra instituţiilor pieţei de capital şi se vor abţine de la orice acţiune care ar putea produce disfunctionalitati în activitatea normală a pieţei de capital. Aceştia nu trebuie să raspindeasca informaţii false sau fără temei despre evenimente şi factori care au incidenţa asupra pieţei de capital. … 
  (2) Membrii şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu vor desfăşura activităţi care să influenteze negativ opinia publică despre realizarile pieţei de capital. … 

  Articolul 11

  (1) Salariaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu vor face afirmaţii denigratoare la adresa acesteia, susţinând în mod loial prestigiul instituţiei. … 
  (2) Ca funcţionar într-un serviciu public, salariatul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare trebuie să dovedească profesionalism şi conştiinciozitate. … 
  (3) Salariaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu vor desfăşura nici un fel de activitate politica în cadrul instituţiei, abtinindu-se de la orice comentariu pe aceste teme. … 

  Capitolul 2 Codul de conduita a membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

  Secţiunea I Relaţii cu instituţii şi societăţi implicate în piaţa de capital

  Articolul 12

  (1) Membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot exercita o alta funcţie salariata, publică sau privată, exceptându-le pe cele de cadre didactice universitare. … 
  (2) Membrii şi angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot fi acţionari, salariaţi sau membri în consiliile de administraţie la persoanele autorizate de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. … 
  (3) Membrii şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot fi acţionari semnificativi la emitentii de valori mobiliare, subiecti în supravegherea comisiei. … 
  (4) Membrii şi angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot face parte din consiliile de administraţie ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Băncii Naţionale a României sau să fie acţionari semnificativi la astfel de persoane juridice. … 
  (5) Angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot exercita o alta funcţie salariata, publică sau privată care generează conflict de interese sau diminuează capacitatea angajatului de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. … 

  Articolul 13

  Exercitarea unei alte funcţii salariate este supusă aprobării Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. Cererea de exercitare a unei funcţii salariate cuprinde:
  a) denumirea şi sediul firmei sau instituţiei; … 
  b) obiectul de activitate al firmei; … 
  c) natura muncii ce va fi prestată şi durata ei probabila. … 

  Articolul 14

  Specialiştii din cadrul personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, care pot face publice informaţii despre activitatea acesteia şi altor instituţii implicate în piaţa de capital, sunt desemnaţi prin decizie de membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

  Articolul 15

  (1) Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare poate aproba personalului sa desfăşoare ocazional activităţi didactice sau publicistice, dacă acestea nu sunt interzise prin lege. … 
  (2) Orice articol, expunere sau curs va fi prezentat de autor înainte de a fi făcut public, spre verificare, Biroului de presa al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. … 
  (3) În activitatea lor didactica sau publicistica, angajaţilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare le este interzis: … 
  a) sa folosească informaţii confidenţiale sau privilegiate; … 
  b) să facă comentarii asupra unor litigii aflate în curs sau în care Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare are calitate de parte; … 
  c) să facă comentarii asupra proiectelor de acte individuale ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. … 

  Articolul 16

  Membrii şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu aprobarea comisiei, pot accepta, după caz, sponsorizări legate de participarea lor la conferinţe, intilniri, programe educaţionale etc.

  Secţiunea a II-a Restrictii privind tranzacţiile cu valori mobiliare

  Articolul 17

  Membrii şi angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot recomanda sau sugera nici unei persoane vânzarea sau cumpărarea de valori mobiliare, bazindu-se pe informaţii confidenţiale obţinute în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

  Articolul 18

  (1) Efectuarea de către membrii sau angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a oricărei tranzacţii cu valori mobiliare este interzisă, cu excepţia valorilor mobiliare cumpărate în scop de investiţie. … 
  (2) Orice valoare mobiliară obţinută prin cumpărare sau subscriere de către membrii sau personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare va fi păstrată de către aceştia o perioadă de cel puţin 3 luni de la cumpărare sau subscriere. … 
  (3) Prevederea referitoare la perioada de deţinere nu se aplică valorilor mobiliare: … 
  a) vîndute cu un preţ mai mic sau egal cu preţul de cumpărare, în conformitate cu un ordin de oprire a pierderii; … 
  b) cumpărate înaintea numirii la Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare în calitate de membru sau a angajării la aceasta; … 
  c) dobîndite în urma procesului de privatizare. … 

  Articolul 19

  Membrii şi angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot cumpara valori mobiliare:
  a) ale emitenţilor sau deţinute de societăţi de intermediere care fac obiectul unei inspecţii sau anchete în curs de desfăşurare de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare; … 
  b) ale unei societăţi comerciale care se afla într-una dintre fazele procedurale prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare. … 

  Articolul 20

  Fiecare membru şi angajat al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare va întocmi şi va depune la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare în scop de evidenta o declaraţie ce va deţine date privind:
  a) valorile mobiliare deţinute de către acesta, de către soţul sau sotia, ori de către alte persoane care locuiesc împreună cu acesta; … 
  b) soţul (sotia) sau rudele până la gradul al treilea sau afinii până la gradul al doilea care sunt acţionari sau angajaţi în cadrul unei persoane juridice, subiect al supravegherii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare; … 
  c) alte informaţii prevăzute prin regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. … 

  Articolul 21

  Modificarea datelor conţinute în aceasta declaraţie va fi anunţată, în scris, de către membrii şi angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare Oficiului de Evidenta a Valorilor Mobiliare în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţa despre aceasta modificare.

  Articolul 22

  Declaraţiile depuse în conformitate cu prevederile art. 21 sunt confidenţiale. Au acces la dosarele ce cuprind declaraţii, ca cele de mai sus, numai membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi persoana din cadrul Oficiului de Evidenta a Valorilor Mobiliare, desemnată cu înregistrarea lor prin decizie a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

  Secţiunea a III-a Conflicte de interese

  Articolul 23

  (1) Un angajat al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, care în cursul exercitării atribuţiilor sale are sarcina sa desfăşoare activităţi legate de societăţi implicate în piaţa de capital în care acesta deţine valori mobiliare, sau are un interes personal, a fost angajat în ultimii 5 ani, client sau acţionar semnificativ al acesteia, are obligaţia sa aducă de îndată aceasta situaţie la cunoştinţa şefului ierarhic imediat superior. … 
  (2) În condiţiile constatării unui conflict de interese, şeful ierarhic imediat superior va lua decizia de recuzare a angajatului respectiv. … 

  Articolul 24

  (1) Un angajat nu poate face sau primi propuneri de angajare din partea unei societăţi comerciale sau a unui organ al statului, dacă acest angajat este implicat în orice procedura amiabila sau contradictorie în care cel care angajează este participant, consilier, martor etc., indiferent de poziţia acestuia faţă de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. … 
  (2) Angajatul care intenţionează sa negocieze angajarea sa în condiţiile alin. (1) va aduce acest fapt la cunoştinţa şefului sau ierarhic imediat superior înainte de a întreprinde orice acţiune. … 

  Articolul 25

  Angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare au dreptul de a da explicaţii în faţa acesteia pentru un conflict de interese sau aparenta de conflict de interese al cărui subiect este.

  Secţiunea a IV-a Raporturile cu foştii angajaţi ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

  Articolul 26

  Nici un fost angajat al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu va putea reprezenta în faţa acesteia o persoană fizica sau juridică într-o anumită problema, dacă aceasta persoana a luat parte în mod direct la problema respectiva în perioada când a fost angajata a comisiei.

  Articolul 27

  Pentru o perioadă de 2 ani este interzis unui fost angajat al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sa reprezinte în faţa comisiei o persoană fizica sau juridică în probleme de care a fost în mod oficial responsabil.

  Articolul 28

  La încetarea activităţii în cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, orice angajat va da o declaraţie că nu va utiliza informaţiile la care a avut acces pe perioada în care acesta a fost salariatul comisiei.

  Secţiunea a V-a Raporturile membrilor şi angajaţilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu persoane din afară acesteia

  Articolul 29

  Membrilor şi angajaţilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare le este interzis:
  1. sa utilizeze poziţia lor oficială şi/sau informaţii confidenţiale în obţinerea de profit personal;
  2. să solicite sau sa accepte orice fel de cadou, serviciu, favoare care ar putea crea avantaje persoanelor cu care acesta este în relaţii oficiale în numele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

  Articolul 30

  Dezvaluirea de informaţii confidenţiale sau remiterea de documente care conţin o asemenea informaţie, la solicitarea reprezentanţilor unui organ al puterii de stat, este oprită, în lipsa unei autorizari a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

  Capitolul 3 Sancţiuni

  Articolul 31

  Încălcarea cu vinovăţie a dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează disciplinar de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, potrivit legii, cu:
  a) mustrare; … 
  b) avertisment; … 
  c) retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o perioadă de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu salariul la nivelul de baza, diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceeaşi perioadă; … 
  d) reducerea salariului şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe durata de 1-3 luni cu 5-10%; … 
  e) retrogradarea în funcţie, în cadrul aceleiaşi profesii, pe durata de 1-3 luni; … 
  f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. … 

  Articolul 32

  Împotriva sancţiunii disciplinare se poate face plîngere în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare, potrivit prevederilor legale în vigoare.

  Articolul 33

  Persoana împotriva căreia Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare a emis decizia de sancţionare pentru încălcarea uneia sau unora dintre prevederile prezentului regulament este obligată la adoptarea conduitei prescrise în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare. În caz contrar, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare poate proceda, după caz, la aplicarea unei măsuri disciplinare cu grad coercitiv mai ridicat sau la desfacerea contractului de muncă.

  Articolul 34

  Împotriva membrilor sau angajaţilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare care, prin dezvaluirea de informaţii confidenţiale sau privilegiate, comit infracţiuni încadrate şi sancţionate ca atare de către organele competente, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare are deschisă calea acţiunii în justiţie în vederea recuperării prejudiciului cauzat.
  Dispoziţii finale

  Articolul 35

  Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.
  —————

  Clicca qui per collegarti al sito e articolo dell’autore

  “https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G07S0NCG3RHUWJ0LUG6IP77519D”

  Pubblichiamo solo i migliori articoli della rete. Clicca qui per visitare il sito di provenienza. SITE: the best of the best ⭐⭐⭐⭐⭐

  Clicca qui per collegarti al sito e articolo dell’autore

  La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo. Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

  #adessonews

  #adessonews

  #adessonews

   

  Richiedi info
  1
  Richiedi informazioni
  Ciao Posso aiutarti?
  Per qualsiasi informazione:
  Inserisci il tuo nominativo e una descrizione sintetica dell'agevolazione o finanziamento richiesto.
  Riceverai in tempi celeri una risposta.